Algemene voorwaarden

Alle (geboorte)kaartjes, overige ontwerpen en producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gaafkaartje.nl, het werk te gebruiken, verveelvoudigen, bewerken of openbaar te maken op straffe van een te betalen boete.

Deze persoonlijkheidsrechten gelden altijd, ongeacht of een overeenkomst is gesloten met Gaafkaartje.nl

Indien het een inbreuk is met winstoogmerk, zal o.a. ideële schade, gederfde omzet en de reeds behaalde winst worden gevorderd. Voorts dient het gebruik van het ontwerp onmiddellijk te worden gestaakt en een rectificatie plaats te vinden.

In geval van een inbreuk op basis van gebruik voor privé-doeleinden (bijv. eenmalig gebruik geboortekaartje of het drukken van een canvas doek), zal een minimale boete worden gevorderd van 350 euro tot 500 Euro afhankelijk van de situatie, excl. eventuele buitengerechtelijke incassokosten (die het incassobureau rechtstreeks bij de overtreder in rekening zal brengen).

Indien een overeenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot het gebruik van een ontwerp van Gaafkaartje.nl voor bijv. een geboortekaartje, geeft dit nog niet het recht om dat ontwerp ook voor een ander doel te gebruiken, te bewerken, kopiëren etc. (bijv. het afdrukken van een geboortekaartje op doek). Ook dan zal eerst schriftelijke toestemming verkregen moeten worden van Gaafkaartje.nl. Indien deze regel wordt overtreden, zal hierbij onderling een boete worden overeengekomen van 500 euro per gebeurtenis of elke dag dat de overtreding voortduurt.

Totstandkoming
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en producten die Gaafkaartje.nl aanbiedt en komt tot stand d.m.v. een bestelling bij Gaafkaartje.nl. Wel geeft Gaafkaartje.nl duidelijke algemene voorwaarden van het product ‘geboortekaartjes’ en aparte algemene voorwaarden van de webshop producten.
Door het maken van een bestelling of het vooraf aangeven van alle wensen ontstaat er een koopovereenkomst en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Dit geldt voor de persoon die de bestelling doet en/of in wiens opdracht is gehandeld. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

—————————————————————————————————————————–
Algemene voorwaarden geboortekaartjes:

Proefkaartje
Proefkaartjes gemaakt van het ontwerp van de klant blijven eigendom van Gaafkaartje.nl. Ook de standaard proefkaartjes blijven eigendom van Gaafkaartje.nl. Ook als er afgezien wordt van de afname van de geboortekaartjes kan Gaafkaartje.nl de kosten van de proefkaartjes en eventueel bijkomende kosten, zoals ontwerpkosten, alsnog in rekening brengen.

Levertijd geboortekaartjes
De levertijd van geboortekaartjes is standaard twee werkdagen.
Om de levertijd zo kort mogelijk te houden is het van belang dat u of per telefonisch contact, per e-mail of per Whats app bericht de juiste gegevens worden doorgegeven.
Als wij op werkdagen voor 09.30 uur akkoord hebben drukken we de kaartjes gelijk die dag, lukt dit niet meer voor 09.30 uur dan worden de kaartjes de volgende werkdag gedrukt. (de geboortekaartjes worden niet geproduceerd in het weekend (zaterdag en zondag) of op feestdagen)

Retour ‘voor geboortekaartjes’
Producten die specifiek op maat voor de klant zijn gemaakt/vervaardigd/samengesteld (dus met eigen ontwerp en tekst) kunnen niet geruild worden. Elk ontwerp en kaartje wordt gedrukt conform de afspraken, zoals het proefkaartje wat vooraf op verzoek gemaakt en verstuurd wordt.

Geboortekaartjes is slecht afgewerkt of gevouwen tijdens tijdens bezorging bij Parcel.
Als na ontvangst echter blijkt dat er min. 10% van de totale kaartjes niet volgens afspraak geproduceerd zijn, dit doordat er schade is door productie, dan kan dit binnen 24 uur gemeld worden (Belangrijk: niet via de mail, maar telefonisch) waarbij wij dan in de gelegenheid worden gesteld om het product alsnog volgens afspraak opnieuw te produceren en te leveren.

Uiteraard moeten de foutieve kaartjes retour gezonden worden, aan de hand van deze exemplaren zal ook beoordeelt worden dat de kaartjes met recht overgedrukt zijn. Wij zullen a.d.h.v. de foto’s, van de foutieve geboortekaartjes, een eerste inschatting maken.
Mocht er geen melding gedaan worden telefonisch en zelfs (een deel) van de de kaartjes al verstuurd/gebruikt zijn dan kan er geen aanspraak meer gedaan worden op de ‘foute’ levering. Wij hebben dan ook niet de kans gekregen de fout te herstellen.
Let op!
Blijkt de melding van de ‘foute’ kaartjes achteraf niet correct, bijvoorbeeld doordat er niet min. 10% kaartjes niet goed zijn maar minder…dan zullen alle kosten, (incl. ingehuurde koerier), achteraf doorberekend worden aan de klant.

Blijkt er achteraf toch nog een fout in het kaartje/ontwerp te zitten na het ontvangen van de kaartjes?
Gaafkaartje.nl drukt nooit de kaartjes zonder toestemming (schriftelijk of telefonisch) van de klant. Nadat u de gegevens hebt doorgegeven ontvangt u een bevestiging en gaat uw geboortekaartje meteen naar de drukker. De klant/opdrachtgever is verantwoordelijk welke tekst op het kaartje gedrukt wordt, Gaafkaartje.nl controleert deze niet en is daardoor niet verantwoordelijk voor fouten (hoe voor de hand liggend de fout ook is.)
Mocht er een ontwerp goedgekeurd zijn, de pdf die verstuurd is via de mail, maar de uiteindelijke kaarten anders zijn, oftewel dat er toch een oud of eerder ontwerp gedrukt is…. dan zal Gaafkaartje.nl de kaartjes opnieuw drukken op onze kosten.

Aansprakelijkheid
In geval van klachten kunt u altijd schriftelijk contact met ons opnemen. De aansprakelijkheid van Gaafkaartje.nl beperkt zich tot vervanging van of terugbetaling van het artikel, met dien verstande dat er geen sprake is van opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant. Bij verkeerd gebruik zal niets vergoed worden.

Overmacht
Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor wij de verplichtingen niet kunnen nakomen.

Betaling
Betaling binnen 14 dagen van de factuurdatum. Na het ontvangst van de betaling gaat Gaafkaartje.nl aan de slag met het ontwerp. U kunt het betreffende bedrag overschrijven per bank op het rekeningnummer IBAN nummer: NL87RABO0134312740 t.n.v. Dboon ontwerp  ( is een onderdeel van Dboon ontwerp  ). Gaafkaartje.nl blijft eigenaar van het artikel tot het moment van volledige betaling.
Mocht de betaling niet binnen 14 dagen voldaan zijn dan wordt er eenmalig een herinnering gestuurd per mail en post. Na deze herinnering wordt aangetekend een aanmaning verstuurd, hier staan extra administratie kosten bij.
Wordt dan wederom het bedrag niet overgemaakt, dan zal zonder overleg de factuur overhandigt worden aan het incassobureau.

Toepasselijk recht
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

Privacy beleid
De door u aan ons verstrekte gegevens worden opgenomen in ons klanten bestand. Dit klantenbestand is niet beschikbaar voor andere bedrijven of commerciële instellingen.

Onze gegevens:
Gaafkaartje.nl
( Gaafkaartje.nl is onderdeel van Dboon ontwerp

Gaafkaartje.nl
t.a.v. Debora & Marjolein
Kleine vos 17
2692GE ‘s-Gravenzande
KvK 273.79.021
Btw nr. NL.128.820.354.B01

info@gaafkaartje.nl
www.gaafkaartje.nl